Vragen? Bel naar (030) 750 98 01
VKG Waarborgfonds particulier met icoon

VKG Keurmerkgarantiecertificaat

De aanschaf van kozijnen doet u waarschijnlijk maar één keer in uw leven. Het is een slimme en vaak ook flinke investering in de woning, dus een juiste keuze is belangrijk.

Het VKG Keurmerk is de branche-organisatie voor kunststof kozijnen. Samen met onze leden nemen we continu verantwoordelijkheid voor kwaliteit en duurzaamheid binnen de branche. Daarom waarborgen wij de garanties die onze leden geven.

De zekerheden van het VKG Keurmerk zorgen voor vertrouwen bij woningeigenaren. De 10 jaar garantie op de producten en montage is voor ons vanzelfsprekend, net als werken met gediplomeerde en gecertificeerde monteurs.

Sinds 2022 gaan we een stap verder in de zekerheden met de aanvulling van het VKG Waarborgfonds. Dit geeft extra zekerheid bij aanschaf van kunststof kozijnen, ook als een leverancier zijn verplichtingen niet meer kan nakomen.

Het VKG Keurmerkgarantiecertificaat dat u ontvangt na oplevering van de gevelelementen geeft u zekerheid van kwaliteit op de geleverde en gemonteerde gevelelementen en verzekert u van nakoming van de garanties die de VKG Keurmerkleverancier geeft. Bewaar het garantiecertificaat daarom goed.

Wij wensen u veel plezier van uw nieuwe gevelelementen.

Waarom is het garantiecertificaat belangrijk?

Wanneer u de kunststof kozijnen heeft gekocht bij een VKG Keurmerkleverancier heeft u recht op aanspraak op het VKG Waarborgfonds. De ledenadministratie van VKG is hierbij bindend. Belangrijk hierbij is dat u het garantiecertificaat kunt overleggen.

Het is logisch dat u alleen een beroep kan doen op het nakomen van de garantie als voldaan is aan de voorwaarden die op de garantie van toepassing zijn en die zijn opgenomen in artikel 14 van de “Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden VKG Keurmerk voor de particuliere markt”. Hiervan ontvangt u een exemplaar bij het aangaan van de overeenkomst.

Op welke producten is het VKG Waarborgfonds van toepassing?

Het VKG Waarborgfonds is van toepassing op de aanschaf van kunststof kozijnen, ramen en deuren. Dit betekent dat een serre en een dakkapel nooit in hun geheel onder het VKG Keurmerk verkocht kunnen worden. Alleen de kozijnen, ramen en deuren vallen onder het Waarborgfonds.

Toch maakt het VKG Waarborgfonds hierop in het voordeel van u een uitzondering. Ook andere gevelproducten en kozijnen van andere materialen die binnen dezelfde opdracht worden geleverd en gemonteerd, worden meegenomen onder de garantie. Dit zolang het aandeel van deze producten ten opzichte van de totale aanneemsom niet groter is dan 20%.

Andere bouwkundige aspecten die in opdracht van u worden of zijn uitgevoerd zijn uitgesloten van het VKG Waarborgfonds, net als de vergoeding van gevolgschade in verband met het faillissement van de VKG Keurmerkleverancier.

Waar bestaat het waarborgfonds uit?

Bij een faillissement zorgt het VKG Waarborgfonds ervoor dat alle aankopen en afspraken onder het VKG Keurmerk altijd worden nagekomen. De getekende overeenkomst is hierin bepalend. U bent daardoor niet enkel afhankelijk van de garanties die de leverancier biedt bij aanschaf, maar verzekerd van nakoming van die garanties door de brancheorganisatie. De waarde van de garantie-aanspraak is maximaal € 20.000,-. Per kalenderjaar wordt maximaal € 500.000,00 uitgekeerd door het VKG Keurmerk Waar- borgfonds.

Hoe werkt het in de praktijk?

Wanneer een VKG Keurmerkleverancier failliet gaat en u ondersteuning wil van VKG, is het van belang dat u dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een jaar na de faillissementsuitspraak schriftelijk meldt aan de directeur van het VKG-bureau. Dit noemen we verder “de aanvraag”.

In het geval u een klacht heeft voor de failliete VKG Keurmerkleverancier kan hij deze aanvraag op garantie-aanspraak schriftelijk doen aan de directeur van het VKG-bureau. Het is dan van belang dat u dit zo spoedig mogelijk meldt nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, en uiterlijk binnen 2 maanden nadat u dit gebrek heeft ontdekt of had kunnen ontdekken.

Het afhandelen van een aanvraag gaat sneller als bij de aanvraag aan de directeur van het VKG-bureau het volgende wordt gevoegd:

 1. een kopie van de faillissementsuitspraak;
 2. een kopie van de tussen de klant en de gefailleerde VKG Keurmerkleverancier gesloten overeenkomst, waaruit blijkt wat precies is afgesproken ten aanzien van de prestatie, de prijs en de eventuele andere voorwaarden;
 3. een kopie van het bewijs dat de klant aan al zijn uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings-)verplichtingen heeft voldaan;
 4. een bewijs dat de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden VKG Keurmerk voor de particuliere markt van toepassing zijn;
 5. overige zaken die voor de beoordeling van de aanspraak van belang kunnen zijn. Hierbij moet gedacht worden aan een overzicht van reeds uitgevoerd werk of reeds geleverde producten.

De directeur van het VKG-bureau neemt vanzelfsprekend zo snel mogelijk actie maar zorgt ervoor dat u zeker binnen 30 dagen na de aanvraag weet waar u aan toe bent. Deze termijn kan onder uitzonderlijke omstandigheden door de directeur met 30 dagen worden verlengd. U krijgt hiervan uiteraard schriftelijk bericht.

Als u niet alle stukken bij de aanvraag heeft gevoegd of als de directeur nadere inlichtingen wenst, wordt dit binnen redelijke termijn aan u schriftelijk meegedeeld. U krijgt dan een redelijke termijn om de gevraagde gegevens alsnog te overleggen. Als de gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn worden verschaft, dan rest de directeur niets anders dan om de aanvraag af te wijzen.

Vervolgens zal de directeur het complete dossier beoordelen en kijken of u heeft voldaan aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor verdere behandeling. Na dit en een eerste inventarisatie van het dossier bekijken we in overleg met betrokken partijen hoe we u kunnen helpen.

De procedure samengevat

 1. Het VKG-bureau beoordeelt of de failliete VKG Keurmerkleverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst lid was van de brancheorganisatie. De ledenadministratie van VKG Keurmerk is hierbij bindend;
 2. Het VKG-bureau beoordeelt of ten aanzien van de order aan alle voorwaarden is voldaan;
 3. Als op basis van bovenstaande een schade is erkend en vastgesteld, bemiddelt VKG met de fabrikant, omdat het gaat om een klant van zijn wederverkoper, ertoe te bewegen om tegen dezelfde condities de order over te nemen;
 4. De fabrikant kan er daarbij voor kiezen om het werk zelf uit te voeren, of dat in overleg met VKG door een andere wederverkoper te laten doen, onder normale VKG Keurmerkvoorwaarden. Uiteraard moet u hiermee instemmen.
 5. Stemt u niet in met de voorgestelde uitvoerder, dan staakt VKG in beginsel haar activiteiten. Tenzij we er uiteindelijk alsnog in slagen om een alternatief te bieden voor de eerder voorgestelde uitvoerder;
 6. Vervolgens wordt het werk uitgevoerd, op basis van een nieuwe overeenkomst tussen u en de uitvoerder en tegen betaling door u van het eventueel nog resterende deel van het orderbedrag;
 7. U ontvangt na oplevering een VKG Keurmerkgarantiecertificaat.

Hoe werkt het bij gebreken na de oplevering?

 1. VKG beoordeelt of de order onder de VKG garantieregeling valt;
 2. VKG beoordeelt of de eindfactuur daadwerkelijk is betaald;
 3. VKG beoordeelt of het werk onder het VKG Keurmerk is opgeleverd en het VKG Keurmerk garantiecertificaat is verstrekt;
 4. VKG vraagt een VKG-expert om het vaststellen van de schade-oorzaak en een advies voor herstel van de schade;
 5. Stelt de expert vast dat schade buiten de VKG Keurmerk Levering- en garantievoorwaarden valt, dan nemen we de garantieaanspraak niet verder in behandeling;
 6. Valt de schade wel onder de garantie dan wordt het door de expert opgestelde herstelplan ter instemming voorgelegd aan de klant;
 7. Op basis van dit herstelplan wordt, na instemming en uit naam van de klant, door het VKG-bureau onder normale VKG Keurmerkvoorwaarden opdracht verstrekt aan een andere VKG Keurmerkleverancier om de in het herstelplan genoemde werkzaamheden uit te voeren. Ook hier is het zo dat als u niet instemt met de voorgestelde uitvoerder de garantie in beginsel vervalt. Tenzij VKG er uiteindelijk in slaagt om een alternatief te bieden voor de door eerder voorgestelde uitvoerder;
 8. Vervolgens wordt het werk uitgevoerd.

Vragen? Neem contact met ons op.

Vragen? Neem contact met ons op. We helpen u graag verder!