Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

Op welke manier draagt VKG Keurmerk bij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Onze taak als branchevereniging is onze visie op een duurzame toekomst continu toetsen aan de werkelijkheid van vandaag. Voor ons, onze achterban en de markt. Dat betekent dat duurzaamheid een steeds grotere rol krijgt in de standaarden, dat we om tafel gaan met onze leden en breder: met de bouwwereld.

Daarnaast blijven we de mogelijkheden van recycling en circulariteit onderzoeken en toepassen waar het mogelijk is. Zo stimuleren we het hergebruik van kunststof kozijnen en het recyclen van gebruikte kozijnen. De levenscyclus van een kunststof kozijn is wel 50 tot 75 jaar, zeer duurzaam dus. Oude kunststof kozijnen leveren op hun beurt weer waardevolle grondstoffen op voor de productie van nieuwe kozijnen en ze kunnen tot wel 10 keer gerecycled worden.

 

Hoe werkt de recycling?

Oude kozijnen krijgen een plek in het VKG Recyclesysteem. Hiermee verwerken we nu ongeveer 75% van alle oude kunststof kozijnen. En we streven ernaar om hier 100% van te maken. De ‘afgeschreven’ kunststof kozijnen worden ingeleverd bij een verzamelpunt bij een VKG-fabrikant in de buurt. En bij grote bouwprojecten kan er een container op het bouwterrein geplaatst worden.

Welke samenwerkingen rondom circulariteit hebben we verder?

De gevelbranche wil de transitie maken naar een circulaire geveleconomie, door als producenten gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. We streven naar het behoud van zo hoog mogelijke gevelkwaliteit, -producten en -materialen voor een volgende cyclus in de biologische en technische kringloop. Als het mogelijk is maken ramen, kozijnen, deuren en vliesgevels in een volgende cyclus weer deel uit van gevels. Het gaat om zowel metalen-, houten- en kunststofgevels. Inclusief bijbehorende onderdelen als glas, hang- en sluitwerk, panelen en kleinere onderdelen.

En wat valt er te melden op het vlak van CO2-reductie in deze kringloop?

Dat is een belangrijke doelstelling die we nastreven met De Circulaire Geveleconomie, een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), Bouwend Nederland Vakgroep Glas en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS).

Wij maken ons hard voor het tot stand komen van deze circulaire geveleconomie. Het ‘Ketenakkoord Circulaire Geveleconomie’ is een convenant waarin vijf brancheorganisaties en twee ministeries afspraken maken over:
•    doelstellingen en ambities op het vlak van circulariteit en klimaat;
•    collectieve uitgebreide producentenverantwoordelijkheid;
•    benodigde activiteiten en governance om richting 2030 doelstellingen te realiseren.

Je kunt er ook de volgende artikelen over lezen: Een stap dichter bij de circulaire geveleconomie. – VKG Keurmerk en Brancheorganisaties samen naar circulaire gebouwgevels – VKG Keurmerk.

Op welke praktijkvoorbeelden zijn we trots?

Een mooi voorbeeld is het leveren van circulaire kozijnen door een van onze leden aan het scholencomplex van de Aloysiusstichting in Eindhoven. Je leest hier meer informatie over het project. En we lieten eerder zien dat kunststofkozijnen een tweede leven kunnen krijgen.

Waarom zijn we toegetreden als partner van Duurzaam Gebouwd?

Vorig jaar hebben we onze missie, visie en ambitie tegen het licht gehouden en aangescherpt. We kwamen tot de conclusie dat we meer willen bijdragen aan een duurzamere wereld en onze scope voor wat betreft het vertellen van verhalen willen uitbreiden, een niveau hoger dan alleen over het keurmerk en kunststof kozijnen. We hebben hiermee voor ogen dat we een breder zakelijk publiek kunnen bereiken, meer urgentie kunnen overbrengen en daarmee het keurmerk en kunststof kozijnen als optie van (circulaire) gevelbekleding kunnen verstevigen.

Scholencomplex Eindhoven

Welke uitdaging stellen we de achterban van Duurzaam Gebouwd?

Aanhakend op het antwoord van de vorige vraag beogen we als partner een grotere toegang te krijgen tot andere partners en leden van Duurzaam Gebouwd zodat we waar mogelijk elkaar kunnen versterken. In kennis, netwerk(verbindingen) en het vertellen van verhalen, om inspiratie en energie te kweken in de sector.

Circulaire geveleconomie hans en albert