Heb je vragen? Mail ons op info@vkgkeurmerk.nl
Menu

De doelstellingen ten aanzien van circulariteit en klimaat zijn allesbehalve vrijblijvend. Ze zijn vastgelegd in een akkoord tussen de vijf brancheverenigingen en twee ministeries, met de volgende punten:

• doelstellingen en ambities op het vlak van circulariteit en klimaat;
• collectieve uitgebreide producentenverantwoordelijkheid;
• benodigde activiteiten en governance om richting 2030 doelstellingen te realiseren.

In 2020 is het door het kabinet aan de Tweede Kamer toegezegde verkennend onderzoek afgerond. Vervolgens is begin 2024 het Akkoord Circulaire Geveleconomie getekend door alle betrokken partijen. De doelstellingen, afspraken en activiteiten richting 2030 leggen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de branches vast in een ketenakkoord.

Grote en nodige ambities

De ambitie van de partners van de Circulaire Geveleconomie is:

Het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gevels van gebouwen, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen dient te geschieden op een wijze die economisch en ecologisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.

De ambitie heeft betrekking op de materie van de vijf aangesloten branchepartijen, dat wil zeggen metalen, houten en kunststof gevels met bijbehorende onderdelen, zoals glas en hang- en sluitwerk.

Het streven is het behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de gevels, gevelproducten en -materialen voor een volgende cyclus. Indien mogelijk blijft het afgeschreven gevelonderdeel, inclusief alle extra onderdelen, in de gevelkringloop. Circulairiteit is dus een belangrijke doelstelling, net als een blijvende CO2-reductie.

De concrete doelen van het akkoord

Het akkoord is concreet, alleen dan vervalt de vrijblijvendheid en komt verantwoordelijkheid ervoor in de plaats. Er moet een landelijk beheersysteem van gevels ontwikkeld worden, dat de volgende doelen heeft:

 • Behoud van kwaliteit

  Behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de gevels, gevelproducten en -materialen voor een volgende cyclus in de biologische en/of technische kringloop. Zo mogelijk maakt, dat wat onderdeel uitmaakte van de gevel, in een volgende cyclus weer onderdeel uit van de gevel.

 • Herkomst materialen bij plaatsing van gevels

  Het gebruik van primaire materialen in producten voor gevels is in 2030 waar mogelijk vervangen door: secundaire materialen en/of
  hernieuwbare grondstoffen en/of
  hergebruik van gevels of gevelproducten.
  Ieder brancheorganisatie heeft daartoe eigen specifieke doelstellingen.

 • Na einde levensduur van gevels uit de staande voorraad

  Ten aanzien van grote onderdelen van gevels, gevelproducten en gevelmaterialen is het doel in 2030 voor: Herwinbare (abiotische) materialen: minimaal 90% recyclen of hergebruiken
  Hernieuwbare (biotische) materialen: aanvang cascaderen en/of hergebruik

 • Verminderen klimaatimpact

  Het streven is een reductie van CO2 van 200 kton CO2-eq per 2030. Dit ten opzichte van de situatie in 2020 zoals vastgesteld in de Verkenning.

 • Aanvang met recycling kleine onderdelen

  Indien er nog niet mee is begonnen wordt een aanvang gemaakt met recycling van de ‘kleinere onderdelen’ in de gevels en gevelproducten. Dit zijn onderdelen bijvoorbeeld bedoeld voor bevestiging, isolatie, bescherming en aanvullende functionaliteiten.

Collectief retoursysteem

“Slopen wordt delven”, schreven we eerder al. Afgeschreven gevels zijn geen afval, maar is potentie: materiaal voor nieuwe gevels. Dit is grote winst voor het milieu. Circulariteit voorziet ons nu en in de toekomst in voldoende secundaire materialen en producten.

Om die afgeschreven gevels in te zamelen is er een collectief retoursysteem nodig. Net zoiets als het huidige VKG Recyclesysteem, maar dan breder ingestoken, met meer verschillende soorten materialen. Door hierin samen te werken kunnen we ook rekening houden met elkaar, waardoor iedere stroom aan producten en materialen zo hoogwaardig mogelijk weer kan worden ingezet.

Meer over de Circulaire Geveleconomie lees je op de website.