1. Algemene informatie

De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) is een platform voor de toonaangevende profielleveranciers, fabrikanten en dealers uit de kunststof kozijnenindustrie. Samen met circa 120 leden vertegenwoordigt de VKG een marktaandeel van meer dan 75%.

Als branchevereniging van de kunststof gevelelementenindustrie is de VKG actief op zowel de zakelijke als de particuliere markt. Zij focust op het uitwerken en bekendmaken van de unieke eigenschappen en kwaliteiten van kunststof kozijnen op technisch, functioneel en esthetisch terrein en op milieugebied.

Ruim twintig jaar geleden is de VKG opgericht als een productgerichte organisatie. Aanvankelijk hielden de fabrikanten zich uitsluitend bezig met de gebruiks- en technische aspecten van kunststof kozijnen. In de loop der jaren is het accent verschoven naar maatschappelijke belangen, zoals het milieu. Deze trend werd gevolgd door meer aandacht voor de architectonische en esthetische aspecten van het kunststof kozijn. Er zijn belangrijke resultaten geboekt op het gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking bij de productie en montage van kunststof gevelelementen.

Als bewijs voor integrale kwaliteit voeren de VKG-leden het VKG Keurmerk.

1.1 Missie

De doelstellingen waar de VKG zich samen met haar leden voor inzet zijn onder te verdelen in drie thema’s:

a. kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging

b. belangenbehartiging

c. voorlichting en promotie.

1.1.1 Kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging

De VKG is de branchevereniging voor de hele keten van bedrijven die zich bezig houden met kunststof kozijnen, ramen en deuren in Nederland. De VKG Kwaliteitseisen en adviezen zijn een belangrijk onderdeel van de lidmaatchapscriteria. Zowel de geleverde profielen, de productie van de kozijnen als de montage dienen te voldoen aan deze eisen. De leden worden hierop onafhankelijk gekeurd. De VKG ontplooit verschillende initiatieven om innovatie te stimuleren en verzorgt samen met externe deskundigen vakgerichte opleidingen. Altijd met het oogmerk kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging.

1.1.2 Belangenbehartiging

De belangenbehartiging van de kunststof gevelelementenindustrie is een brede taak die op verschillende manieren invulling krijgt. Door de verschillende commissies en werkgroepen die de VKG kent, en waar zij zelf in participeert, is de VKG zowel nationaal als internationaal sterk vertegenwoordigd waar het de belangen van haar leden betreft. De lobby binnen de Nederlandse politiek op lokaal en nationaal niveau, evenals de lobby op Europees niveau, zorgt voor een verbetering van de positie van de kunststof gevelelementenbranche in het algemeen.

1.1.3 Voorlichting en promotie

De doelstelling van de voorlichting en promotie van de VKG is om samen met haar leden een beter imago voor het kunststof gevelelement te bewerkstelligen. Het actief communiceren van de belangrijkste usp’s van kunststof gevelelementen via verschillende media is de manier om dit te bereiken. Bij het VKG-bureau komen dagelijks, onder meer via de website, tientallen vragen om informatie binnen. Door snel en adequaat op deze informatieverzoeken te reageren voorziet het VKG-bureau in een groeiende vraag naar deskundige voorlichting.

1.10 Integriteit

De VKG en haar leden vinden vertrouwen een beginsel om trots op te zijn. Concreet wordt de inhoud van het integriteitsprincipe weergegeven door:

“De leden zullen zich zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord gedragen.”

Directie en medewerkers van de leden zullen zich onthouden van:

 • gedragingen die in strijd zijn met het Europees en Nederlandse mededingingsrecht;
 • gedragingen op grond waarvan een aannemer ingevolge artikel 24, sub c t/m sub g van de Richtlijn 93/37/EEG [1] (en de corresponderende bepalingen in de overige Europese aanbestedingsrichtlijnen) kan worden uitgesloten van deelname aan een aanbesteding;
 • andere strafbare gedragingen in het verkeer met opdrachtgevers en concurrenten.

1.11 Integrale veiligheid

Bij het realiseren van een gebouw is de integrale veiligheid van groot belang. Integrale veiligheid omvat alle veiligheidsaspecten tot en met de fase waarin demon-tage of sloop van het gebouw plaatsvindt. Veel aspecten die te maken hebben met de integrale veiligheid van het gebouw worden bepaald door het ontwerp van het gebouw. De opdrachtgever dient in de ontwerpfase een gevelontwerp te realiseren waarbij rekening gehouden is met de aspecten in relatie tot veiligheid, zoals:

 • de maakbaarheid;
 • de logistieke veiligheid;
 • de gebouwomgeving;
 • de montage;
 • het gewicht en de afmetingen;
 • de toleranties en zettingen van het gebouw;
 • de materiaaleigenschappen;
 • het gebruik;
 • de reiniging, het onderhoud en inspectie;
 • de demontage en recycling van gebouwonderdelen

1.2 VKG Keurmerk

Het VKG Keurmerk© staat voor integrale kwaliteit van kunststof kozijnen, ramen en deuren. De totale keten van bedrijven uit de toelevering, de kozijnproductie en de montage is gesloten. De technische eisen, die de basis vormen voor deze integrale kwaliteit, staan omschreven in de VKG Kwaliteitseisen en adviezen©. Deze zijn transparant opgetekend in de voor iedereen toegankelijke website www.vkg-kwaliteitshandboek.nl. Zowel de toeleveranciers (partners), de kozijnfabrikanten, evenals dealers en montage bedrijven worden actief betrokken bij de totstandkoming van deze ketenkwaliteit herkenbaar aan het VKG Keurmerk©. Vanuit de klant bezien, zowel particulier als professioneel, hoeft er maar op één keurmerk gelet te worden als bewijs van gecontroleerde kwaliteit en zekerheid: het VKG Keurmerk©. De aangesloten bedrijven worden onafhankelijk gecontroleerd door het certificeringsinstituut SKG-IKOB.

1.2.1 De kunststof kozijnketen in beeld

De keten van kunststof kozijnen bestaat uit vier kolommen: De toeleverende industrie, de kozijnfabrikanten, dealers, montagebedrijven en tot slot de opdrachtgever/eindgebruiker. Wanneer de eerste drie kolommen voldoen aan de eisen die gesteld worden door de VKG zal de klant direct na oplevering een bewijs van ketenkwaliteit ontvangen: het opleverdossier met VKG Keurmerkcertificaat. Naast de periodieke keuringen door SKG-IKOB is er een digitaal controle systeem ingevoerd: De VKG Keurmerk opleverapp. Het digitale systeem wordt per project gevoed door de kozijnfabrikant. De daadwerkelijke oplevering door middel van de app kan alleen gedaan worden door bedrijven die aangesloten zijn bij het VKG Keurmerk. Het digitale projectsysteem i.c.m. met de digitale oplevering zorgt voor een gesloten kwaliteitsketen. De klant ontvangt direct na oplevering een digitaal opleverdossier met een VKG Keurmerkcertificaat per project, als bewijs van integrale keten kwaliteit.

Keten van kwaliteit kunststof gevelelementen

1.2.2 VKG Keurmerk

Het VKG Keurmerk bestaat al bijna twintig jaar. Het eerste decennium is zeer succesvol geweest. In veertien jaar tijd van een handjevol pionierende bedrijven in 1994 tot de professionele organisatie die het VKG Keurmerk vandaag de dag is. De organisatie is gegroeid, heeft zich breed ontwikkeld en zich nadrukkelijk geprofileerd in de kunststof kozijnenindustrie. De groeiende naamsbekendheid heeft ervoor gezorgd dat het VKG Keurmerk een eigen positie heeft verworven op de kunststofkozijnenmarkt. Het VKG Keurmerk is inmiddels gevestigd en herkenbaar voor consument en consumentenorganisaties.