11.4 Reinigingsfrequentie

De reinigingsfrequentie wordt vooral bepaald door de vuilbelasting van de gevelelementen. Belastende factoren zijn:

Omgevingsfactoren
• ligging binnen 25 km van de kust (zout neerslag);
• ligging direct boven maaiveld (opspattend vuil);
• ligging boven water (condens);
• stedelijk gebied (uitstoot verbrandingsgassen);
• industriële omgeving (uitstoot chemicaliën, rookgassen, ertsstof);
• verkeersbelasting (zwavelverbindingen, stikstofver¬bindingen, stofdeeltjes van remvoeringen, ijzer- en koperdeeltjes van railverkeer);
• overdekte gebieden (geen beregening);
• bevuiling door dieren (honden, katten, vogels).

Gebruiksfactoren
• moeilijk bereikbaar voor doelmatige reiniging;
• veel handeling (deuren).

Oriëntatiefactoren
• ongunstige ligging op de zon;
• weinig beregening.

Bij een of meer van deze factoren spreken we van een verhoogde belastingfactor. In alle andere gevallen van een normale belastingfactor. De mate waarin een oppervlaktebehandeling al dan niet in combinatie met het onderliggende kunststof kan worden aangetast door bovenstaande factoren is afhankelijk van:

a. het type oppervlaktebehandeling (o.a. folies);
b. de applicatie;
c. de ernst en de duur van de belastende factoren.

De eerste twee punten worden (eventueel op advies van een deskundige) met de opdrachtgever overeengekomen en door de VKG-garantie afgedekt. Het derde punt valt buiten de verantwoording van de VKG-leverancier, maar onder de verantwoording van de opdrachtgever, c.q. de beheerder of gebruiker die tevens verantwoordelijk is voor het daadwerkelijk uitvoeren van het onderhoud en inspectie. Het is daarom van belang dat direct na plaatsing, ook tijdens de bouw, aan de hand van regelmatige en tijdige inspectie de reinigings,- onderhouds,- en inspectiemomenten worden vastgesteld en zo nodig worden bijgesteld. Dat kan dus per project verschillen. Bij deze inspectie moet met name gekeken worden naar de graad en de aard van de vervuiling en naar de vuilbelastende factoren. Degene die de inspectie uitvoert dient over een ruime mate van kennis en ervaring te beschikken.

Tabel 11a: Indicatie gevelreinigingsfrequentie voor kunststof gevelelementen