1.3.1 VKG Recycle

De VKG organiseert, beheert en controleert, als onderdeel van het VKG Keurmerk, de hoogwaardige recycling van oude kunststof gevelelementen. Tevens wordt in dit recyclesysteem het pvc-productieafval meegenomen. Het bestuur van de VKG ziet erop toe dat recycling van kunststof gevelelementen op een hoogwaardige manier gebeurt en zal, wanneer nodig, zodanige maatregelen treffen dat de recyclinggarantie gewaarborgd blijft.

1.3.2 Verbeterd milieuprofiel

Door het succesvolle VKG Recyclesysteem worden oude "end of life" kozijnen weer verwerkt tot nieuwe kozijnen. Hierdoor wordt er bij de productie van nieuwe kozijnen bespaard op grondstof en energie. Met als resultaat een zeer positief milieuprofiel.

1.3.3 Milieurelevante productinformatie

Milieu Relevante Product Informatie (MRPI®) is een initiatief van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en het (voormalig) ministerie van VROM. MRPI® is een tool voor producenten.

Door Stichting MRPI zijn de regels vastgesteld voor het opstellen en toetsen van milieurelevante productinformatie. Het gaat hierbij om waarheidsgetrouwe productinformatie op basis waarvan opdrachtgevers, architecten en aannemers, naast prijs en prestatie, bouwproducten zullen gaan kiezen. Gevalideerd, geverifieerd, en betrouwbaar zijn de belangrijkste kenmerken. MRPI® rekent hiermee voorgoed af met de wirwar van bestaande, soms slecht onderbouwde, milieuclassificaties en voorkeurslijsten en zorgt voor duidelijkheid en transparantie van productgegevens in de bouw.

1.3.4 Duurzaam bouwen

IVAM rapportage

Door recycling van kunststof kozijnen is de milieuprestatie van het kunststof kozijn uitstekend. Dat komt naar voren in een nieuw uitgevoerde studie door IVAM UvA BV naar de milieubelasting van PVC.

Het in het kader van het ketengericht afvalbeleid gemaakte rapport gebruikt voor het eerst de ReCiPe methode. Deze methode neemt 22 belangrijke milieueffecten mee in haar beoordeling. Het kunststof kozijn dat wordt gerecycled presteert uitstekend. Beter dan over het algemeen wordt aangenomen. Ketengericht Afvalbeleid is in een nieuwe aanpak van het Ministerie van IenW om de milieubelasting van afvalstromen te verminderen. Harry van Ewijk van het IVAM verrichte in opdracht van het Ministerie een Milieu-analyse voor PVC.

Het onderzoek betrof een nulmeting. Een startpunt om de ketenaanpak van het afvalbeleid later te kunnen toetsen of de gestreefde vermindering inderdaad is gehaald. Van Ewijk: “We hebben gekeken naar de hele productieketen, van ruwe grondstof tot de afvalfase. Eerst zijn gegevens verzameld met de levenscyclusanalyse (LCA) methode. Dit levert een lange lijst op met getallen over emissies en verbruikte grondstoffen. De interpretatie van deze lijst is moeilijk. Een levenscyclusimpact beoordeling (life cycle impact assessment, LCIA) methode helpt bij de interpretatie. De LCIA resultaten in dit rapport zijn voor het eerst berekend met de ReCiPe methode.” De Recipe methode levert 22 indicator scores op die, na weging, opgeteld een beeld geven van de milieu impact. Dit maakt de LCA gegevens van verschillende producten uiteindelijk met elkaar vergelijkbaar.
Het rapport heeft als voornaamste doel de milieubelasting van de PVC keten in kaart te brengen, en de mogelijkheden voor reductie van de milieubelasting in de keten. De vergelijking met de alternatieven aluminium of hout toont in ieder geval aan dat als het kunststof kozijnen gerecycled wordt, het niet onder doet voor de alternatieven, en op vele punten zelfs beter scoort. De resultaten van het recyclen van kunststof kozijnen zijn uitstekend.” Daarmee heeft het kunststof kozijn zich een goede positie verworven op het gebied van duurzaamheid.