1.6 Basisvoorwaarden

Waar functionele eisen worden gesteld aan kunststof VKG-gevelelementen, gelden deze voor alle elementen, ongeacht de soort profielen waaruit deze zijn geconstrueerd. Voor gevelelementen waarin behalve kunststof ook ander materiaal verwerkt wordt, gelden deze functionele eisen alleen voor zover zij logisch toepasbaar zijn op kunststof delen.

De randaansluitingen (bouwkundig kader) van derden moeten voldoen aan de eisen genoemd in deze VKG-kwaliteiseisen en adviezen®en het Bouwbesluit. Kunststof en metalen profielen en platen dienen, voor zover het voor dat materiaal vereist is, minimaal 24 uur voor verwerking opgeslagen te worden in een droge en warme ruimte.

De VKG-gevelelementenfabrikant dient te beschikken over een aantoonbaar kwaliteitsborgingsysteem waarbij ook de montage, montagearbeid en het toezicht op de montage opgenomen zijn.

VKG-gevelelementen dienen bij in- en extern transport en bij (tussen)opslag op daartoe geschikte transportmiddelen te worden vervoerd en/of opgeslagen. VKG-gevelelementen moeten afdoende tegen beschadiging en vervuiling worden beschermd. Direct contact van de gevelelementen onderling en/of met wanden en/of met bodem moet worden voorkomen.