1.1 Missie

De doelstellingen waar de VKG zich samen met haar leden voor inzet zijn onder te verdelen in drie thema’s:

a. kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging

b. belangenbehartiging

c. voorlichting en promotie.

1.1.1 Kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging

De VKG is de branchevereniging voor de hele keten van bedrijven die zich bezig houden met kunststof kozijnen, ramen en deuren in Nederland. De VKG Kwaliteitseisen en adviezen zijn een belangrijk onderdeel van de lidmaatchapscriteria. Zowel de geleverde profielen, de productie van de kozijnen als de montage dienen te voldoen aan deze eisen. De leden worden hierop onafhankelijk gekeurd. De VKG ontplooit verschillende initiatieven om innovatie te stimuleren en verzorgt samen met externe deskundigen vakgerichte opleidingen. Altijd met het oogmerk kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging.

1.1.2 Belangenbehartiging

De belangenbehartiging van de kunststof gevelelementenindustrie is een brede taak die op verschillende manieren invulling krijgt. Door de verschillende commissies en werkgroepen die de VKG kent, en waar zij zelf in participeert, is de VKG zowel nationaal als internationaal sterk vertegenwoordigd waar het de belangen van haar leden betreft. De lobby binnen de Nederlandse politiek op lokaal en nationaal niveau, evenals de lobby op Europees niveau, zorgt voor een verbetering van de positie van de kunststof gevelelementenbranche in het algemeen.

1.1.3 Voorlichting en promotie

De doelstelling van de voorlichting en promotie van de VKG is om samen met haar leden een beter imago voor het kunststof gevelelement te bewerkstelligen. Het actief communiceren van de belangrijkste usp’s van kunststof gevelelementen via verschillende media is de manier om dit te bereiken. Bij het VKG-bureau komen dagelijks, onder meer via de website, tientallen vragen om informatie binnen. Door snel en adequaat op deze informatieverzoeken te reageren voorziet het VKG-bureau in een groeiende vraag naar deskundige voorlichting.